Metsaraie-ja kokkuvedu

UUENDUSRAIDED

– Lageraie – on üks uuendusraie meetod, millega raiutakse puistu ühe aasta jooksul alates raie algusest. Säilitatakse seemnepuud ning järelkasv metsauuenemise soodustamise eesmärgil ning säilikpuud.


HOOLDUSRAIDED

Harvendusraie kus antakse kasvuruumi väärtuslikele eksemplaridele, parendatakse metsa loodusliku  uuenemise tingimusi, suurendatakse puistu vastupanuvõimet tormi- ja lumekahjustustele ning putukkahjuritele ja seenhaigustele.
 – Sanitaarraie – kus esineb surnud või kahjustatud puid ja nende väljaraie on metsakasvatuslikust seisukohast vajalik
 – Valgustusraie – Selle raieliigi peamisteks eesmärkideks on kujundada puistu liigilist koosseisu ning parandada valgus- ja toitetingimusi

Lisaküsimuste korral või hinnapakkumise saamiseks palun võte ühendust.